chặn trên

chặn dưới

Chặn nhựa
trong
CHẶN NHỰA
Chặn
kim loại

sử dụng cho dây nilon

Chặn I

sử dụng cho dây ẩn

Chặn
CHỮ NHẬT
Chặn H

SỬ DỤNG CHO DÂY KIM LOẠI

Chặn BÔNG
Chặn
VUÔNG

SỬ DỤNG CHO DÂY PLASTIC

pin box